Vrijheidsvlaggen.nl

Disclaimer Vrijheidsvlaggen.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Vrijheidsvlaggen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Vrijheidsvlaggen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op anderszins gebruikt voor eigen gewin. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vrijheidsvlaggen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vrijheidsvlaggen.nl.

Actualiteit prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vrijheidsvlaggen te mogen claimen of te veronderstellen.

Ontwerp en uitvoering

Vrijheidsvlaggen.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Er kunnen kleine afwijkingen zijn tussen het getoonde ontwerp op de site en de daadwerkelijke uitvoering. Wij behouden ons het recht voor om ontwerpen of uitvoeringen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Drukbestand en illustraties

Het drukbestand dat door klant wordt aangeleverd voor de vervaardiging van Vrijheidsvlaggen dient te voldoen aan de aanleverspecificaties voor drukwerk, zoals vermeld onder de veelgestelde vragen. Vrijheidsvlaggen.nl kan niet verantwoordelijk gehouden voor de drukkwaliteit, indien het drukbestand niet aan de aanleverspecificaties voldoet.
Indien illustraties door klant worden aangeleverd, zoals logo’s of achtergrond afbeeldingen, gaat Vrijheidsvlaggen.nl ervan uit dat klant gerechtigd is om deze afbeeldingen te gebruiken en klant daarvoor de eventuele aanschafkosten voor zijn rekening heeft genomen. Vrijheidsvlaggen.nl kan nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor schade of claims die door derden worden opgeëist bij onrechtmatig gebruik van deze afbeeldingen.

Levering

De standaard levertijd van vrijheidsvlaggen besteld op de site van Vrijheidsvlaggen.nl is 2-3 weken na betaling of -indien van toepassing- na akkoord op een drukproef. Tegen een toeslag kunt u vrijheidsvlaggen ontvangen met een kortere levertijd. Vrijheidsvlaggen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging in levertijd door invloeden van buitenaf. Bij een ongewijzigde herdruk van een vrijheidsvlag kunnen er lichte afwijkingen in de uitvoering zijn ten opzichte van de eerdere levering. Deze kunnen geen aanleiding zijn voor claims richting Vrijheidsvlaggen.nl.

Claims

Mocht er voor klant schade ontstaan door het niet nakomen van afspraken door Vrijheidsvlaggen.nl, dan zal Vrijheidsvlaggen.nl er alles aan doen om de schade te herstellen resp. te beperken. Mocht het komen tot een uitkering ter vergoeding van de geleden schade, dan zal de hoogte van het uit te keren bedrag nooit de grootte van het orderbedrag kunnen overstijgen.

Onjuistheden

Mocht u een fout op onze website ontdekken, dan stellen wij het zeer op prijs een melding van u te ontvangen via het contactformulier. Na verificatie zullen wij u berichten wat wij met uw melding hebben gedaan en waar nodig de informatie op de website actualiseren.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Vrijheidsvlaggen.nl op deze pagina.

© Vrijheidsvlaggen.nl | versie 20210109